11 Nepali -- वीर पुर्खा

दिइएकाे कवितांशकाे व्याख्या  गर्नुहाेस :गरुडको झैँ वेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्योपौरखले रच्यौ नेपाल ! पहाड तराई जुट्न सक्यो ।

ककषा 11 को नेपालीको पाठयपुसतकमा समा विसट राषटरपरेमी भावले ओतपरोत कविता, “विर पुरखा"कवि वासुदेव तरीपाठीको एक उतकृषट कविता हो। नेपालकोसतितवमा नेपालीको अमूलय योगदान रहेको विषय लाई कवितामा मूल रूपमा परसतुत गरिएको छ

गरुड़की जसतो वेण भएका हामरा पुरवलाई कुनै आकाश अति कुनै शकतिले पनि बाँचन सकेनखणड खणडमा विभाजित परेको नेपाललाई एक गरनमा हामरा पुरखाले महततवपूरण भूमिकाशवे लेको पाइनछतमाम वाघा, अभाव, अइचनका बा वजुत पनि राषटरको रकषाका निमितत हामरा पुरवले सदैव तैनाथ भई लडिरहेको र उनिहरुको यही राषटरपरेमी र स...

There are no MCQs in Mattrab Library for this chapter yet.

Close Open App