or
Bhawana Yadav asked a question

तपाईंको जीवनमा सामाजिक अधययनले के कसता सकारातमक परभाव परेका छन , बुँदागत रुपमा  लेखनुहोस I


सामाजिक अधययनले मेरो जीवनका पारेका सकारातमक अधययन निमनाअनुसार बुँदागत  रुपमा परसतुत गरेको छु :


1. मैले संविधान वयवसथा गरेको हक, अधिकार, करतवय, दायितव आदि बारे बुझन पाएको छु I

2. मैले करतवयपरायणताको भाव बोध गरेको छु I

3. समाजका रीतिरिवाज, संसकार, परमपरा आदिको अधययनबाट फरक परिवेशमा समेत समावेशन हुन सकने    सिपको विकास गरेको छु I 


4. राषटरिय समपदाको संरकषण र देशको पृषठभूमिपरति पुरखाले...

1 Thanks
3 Answers

Mattrab Community

Create, share and learn from the unlimited notes, photos and videos and ask your questions, answer your friends all over Nepal and grow. Create, share and learn.

Close Open App