or

समास र बिग्रह

१. आधोपान्त
२.मिनाक्षी
३.हाति्तपाइले
४.नराधम
५.लालपुर्जा 

१.आदिदेखि उपान्त,
२.माछाको जस्तो आखा भएकि,
३.हात्तिको जस्तो पाइला भएको,
४.नरको अधम,
५.रातो पुर्जा