or
Aadarsh Sah 8 months ago
1 Clap
0 Comments
Rabin Kalikote 6 months ago
9 Claps
2 Comments
Bal Bahadur BK

Great my son!

Pranish Uprety

You've been truly inspiration, dai! Congratulations to you and all of us.

Nikas Ghimire asked a question


#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<string.h>


int main() {

int i, number, num1, num2=0;

char str1[50];

num1 = number;

for(i=2; i<=20; i+=2) {

printf("%d", i);

printf(", ");

}


return 0;

}


0 Thanks
2 Answers
Bhawana Yadav asked a question

4.कमपयुटर हारडवेयर तिन परकारमा विभाजित छ। तिनीहरू हुन :

इनपुट उपकरण ( माउस, किबोरड, सकयानर)

आउटपुट उपकरण ( मनिटर, परिनटर, सपिकर)

परशोधन उपकरण (सि.पी. यु)

सोरेज उपकरण ( सिडि, पेन.डराइभ)


5.धेरै पहिले, कमपयुटरहरू मुखय रूपमा संखयाहरू गणना गरन र शबद परशोधन गरन परयोग गरिनथयो। समय परिवरतन भएसँगै, कमपयूटरले हामीलाई हामरो दैनिक कारयहरूमा मददत गरनको लागि विकसित गरेको छ। आजकल हामी वयकतिगत रमाइलोको लागि आफनो कमपयुटरलाई खेलको लागि परयोग गरेर र इनटरनेटमा जानकारी फेला पारन परयोग गरछौं। हामरो दैनिक जीवनमा कम...
0 Thanks
2 Answers
Jessica Yadav asked a question

zinc will react with sulphuric acid forming zinc sulphate dissolved in solution and releasing hydrogen gas.
Zn + conc. 2 H2SO4 ZnSO4 + SO2 + 2 H2O

0 Thanks
2 Answers

Mattrab Community

Create, share and learn from the unlimited notes, photos and videos and ask your questions, answer your friends all over Nepal and grow. Create, share and learn.

Close Open App