or

ask mattrab Visit www.askmattrab.com for more academic resources.

अक्षर संरचना

अन्य शब्दहरु:

 अर्थशास्त्र : अर्.थ. सास्.त्र

 सौगात: सौ .गात्

 षड्यन्त्र: सड्.यन्.त्र

 अक्षरीकरण: अ .छय्.रि.क.रन् 

 स्वर: सोर्